Nội Dung Chi Tiết
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ III NĂM 2012 (12/2012)

Năm 2011 đề tài được thực hiện tại tỉnh Yên Bái với các kết quả đạt được như sau:


Nội dung 1: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng số lượng, chất lượng đất cho tỉnh Yên Bái.

* Nội dung đã thực hiện:
- Đã thu thập được các tài liệu, bản đồ: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2010; Bản đồ đất tỉnh Yên Bái theo phân loại Việt Nam; Bản đồ phân vùng khí hậu và các bản đồ liên quan khác…Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể tỉnh Yên Bái thời kỳ 2008-2015; Kỷ yếu hội thảo phân khu chức năng tài nguyên môi trường vùng Tây Bắc Bắc Bộ; Định hướng phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2015; và các tài liệu liên quan khác…
-  Khảo sát thực địa: Đã tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu đất bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất ngoài thực địa, lấy mẫu nông hóa. Thu thập 100 phẫu diện chính có phân tích; 900 phẫu diện chính không phân tích và bổ sung.
- Đã phân tích 400 mẫu đất của 100 phẫu diện chính và 856 mẫu nông hóa.
- Đã đánh giá chất lượng đất đai thông qua việc chồng xếp các bản đồ chuyên đề, xây dựng bản đồ chất lượng đất (bản đồ đơn vị đất đai) cho tỉnh Yên Bái ở tỷ lệ 1/100.000.
 
Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp và các yếu tố hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

- Đánh giá về hiệu quả kinh tế sử dụng đất hiện có thông qua xử lý phiếu điều tra và thông tin về tình hình sử dụng đất, tổng cộng là 300 phiếu điều tra.
- Trên cơ sở số liệu phân tích đất và hiệu quả kinh tế sử dụng đất đã xác định các yếu tố hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Yên Bái.
 
Nội dung 3: Đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho một số cây trồng chính và đề xuất cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế trên các tiểu vùng sinh thái của tỉnh Yên Bái.

- Đã đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho một số cây trồng, cơ cấu cây trồng chính của tỉnh Yên Bái, xây dựng bản đồ thích hợp đất đai cho một số loại cây trồng chính ở tỷ lệ 1/100.000 cho tỉnh Yên Bái.
- Đã xây dựng phương án phát triển các cây trồng chính theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái. Xây dựng bản đồ quy hoạch bố trí cơ cấu cây trồng chủ lực cho tỉnh Yên Bái ở tỷ lệ 1/100.000.
 
Nội dung 4: Xây dựng các giải pháp khoa học công nghệ (đất, phân bón, sinh học) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho một số cây trồng chính cho các tỉnh Yên Bái
 
- Trên cơ sở các yếu tố hạn chế và mức độ thích hợp đất đai xác định được hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho một số cây trồng chính tỉnh Yên Bái.
 
  
Trong năm 2012 đề tài tiếp tục được thực hiện tại Yên Bái và các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên bao gồm các hạng mục công việc:

Nội dung 1: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng số lượng, chất lượng đất cho các tỉnh Lào Cai , Lai Châu và Điện Biên.

* Nội dung đã thực hiện:
(1) Thu thập và tổng hợp tài liệu: Đã thu thập được các tài liệu:
 + Bản đồ: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai và Lai Châu năm 2010; Bản đồ đất tỉnh Lào Cai và Lai Châu theo phân loại Việt Nam.
+ Tài liệu: Bộ số liệu về báo cáo hiện trạng sử dụng đất các thời kỳ 2010-2011 của 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên; Quy hoạch ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai; và các tài liệu liên quan khác…
(2) Khảo sát thực địa:
Đã tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu đất bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất ngoài thực địa, lấy mẫu nông hóa tại Lai Châu và Lào Cai. Thu thập 106 phẫu diện chính có phân tích; 950 phẫu diện chính không phân tích và 900 mẫu nông hóa.
Đã tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu đất bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất ngoài thực địa, lấy mẫu nông hóa tại Điện Biên. Thu thập 45 phẫu diện chính có phân tích; 409 phẫu diện chính không phân tích và 400 mẫu nông hóa.
(3) Phân tích mẫu đất: Đã tiến hành phân tích 424 mẫu đất của  106 phẫu diện chính và 900 mẫu nông hóa tại Lào Cai và Lai Châu.
(4) Đã đánh giá chất lượng đất đai thông qua việc chồng xếp các bản đồ chuyên đề, xây dựng bản đồ chất lượng đất (bản đồ đơn vị đất đai) cho tỉnh Lào Cai và Lai Châu ở tỷ lệ 1/100.000.

Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp và các yếu tố hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

+ Nội dung đã thực hiện:
(1) Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất:
- Đã điều tra, phỏng vấn nông dân về tình hình sử dụng đất trên các đơn vị đất khác nhau và các loại hình sử dụng đất khác nhau theo mẫu có sẵn về các chỉ tiêu nhân khẩu, lao động, trình độ văn hóa,... loại hình sử dụng đất, quy mô nông trại, chế độ đầu tư, năng suất cây trồng, kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế sử dụng đất tại Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên với số lượng 900 phiếu.
- Đánh giá về hiệu quả kinh tế sử dụng đất cho tỉnh Lào Cai và Lai Châu thông qua xử lý phiếu điều tra và thông tin về tình hình sử dụng đất, với 600 phiếu điều tra.
- Trên cơ sở số liệu phân tích đất và hiệu quả kinh tế sử dụng đất xác định các yếu tố hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Lào Cai và Lai Châu.
+ Nội dung đang thực hiện:
- Xử lý phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên,
- Xác định các yếu tố hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Điện Biên.
 
Nội dung 3: Đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho một số cây trồng chính và đề xuất cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế trên các tiểu vùng sinh thái của các tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

(1) Đã đánh giá mức độ thích hợp đất đai cho một số cây trồng, cơ cấu cây trồng chính của tỉnh Lào Cai và Lai Châu, xây dựng bản đồ thích hợp đất đai cho một số loại cây trồng chính ở tỷ lệ 1/100.000 cho tỉnh Lào Cai và Lai Châu.
 (2) Đã xây dựng phương án phát triển các cây trồng chính theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Xây dựng bản đồ quy hoạch bố trí cơ cấu cây trồng chủ lực cho tỉnh Lào Cia và Lai Châu ở tỷ lệ 1/100.000.

Nội dung 4: Xây dựng các giải pháp khoa học công nghệ (đất, phân bón, sinh học) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho một số cây trồng chính cho các tỉnh Yên Bái,  Lào Cai và Lai châu.

+ Nội dung đã thực hiện:
(1) Trên cơ sở các yếu tố hạn chế và mức độ thích hợp đất đai đã xác định được hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho một số cây trồng chính tỉnh Lào Cai và Lai Châu.
(2) Đã xây dựng mô hình trình diễn các giải pháp khoa học công nghệ (đất, phân bón, sinh học) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho 2 loại cây trồng là chè và  sắn tại tỉnh Yên Bái, đã tiến hành tổ chức hội nghị các kết quả của mô hình (báo cáo chi tiết kết quả thực hiện Mô hình kèm theo)
 (3) Đã xây dựng được website giới thiệu về tài nguyên đất đai, các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai các tỉnh vùng miền núi Tây Bắc. Với tiên miền http://dattaybac.com.